Jaarplan 2019

Ook in 2019 zijn de plannen van de PGG grotendeels een gevolg van het in 2015 aangenomen beleidsplan 2016-2019. De verantwoording van de plannen is dan ook in dit beleidsplan terug te vinden. In 2019 maken we een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025.
Uit dat beleidsplan:
De activiteiten die wij ontwikkelen, staan steeds in relatie tot de missie waaruit wij als Protestantse Gemeente te Groningen leven en werken. Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden in de vorm van zorg voor en omzien naar elkaar, en toerusting van elkaar om te leven in de navolging van Christus. Wij zoeken ook nadrukkelijk naar activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele anderen in onze samenleving. Te denken valt aan activiteiten die passen bij zingevingsvragen die opkomen rond essentiële momenten in het leven van mensen, of die ruimte scheppen voor stilte en bezinning in het menselijk bestaan. Ook de ‘roeping’ die wij hebben als burgers van de politieke samenleving die wij met elkaar vormen, is voor ons als kerk van groot belang en vraagt om onze aandacht in de activiteiten die wij doen.
Het open karakter vertaalt zich in een helder communicatiebeleid zodat zichtbaar en merkbaar wordt waar de Protestantse Gemeente te Groningen voor staat in de Groninger samenleving. Waar mogelijk en nodig spelen we in op de actualiteit. Iedere wijkgemeente is zich bewust van dit belang van goede communicatie met de omgeving, evenals de Protestantse Gemeente als geheel dat is. We willen primair herkenbaar zijn door onze activiteiten. Op welke locaties die plaatsvinden vraagt een pragmatische afweging. Daarbij kan de functionaliteit en de uitstraling van onze kerkgebouwen van nut zijn bij de bepaling van het gezicht van de Protestante Gemeente te Groningen.’

Lees meer...

Uit de Algemene Kerkenraad van 15 februari 2015

Op 15 februari organiseerde de Begeleidingscommissie een ‘inspiratieavond’ die tegelijk het voorlopige slot vormde van de ‘begeleiding’ die deze commissie gaf aan wijkkerkenraden op weg naar reorganisatie en meer samenwerking. Misschien komt er nog wel eens een vervolg. De commissie heeft veel tijd gestoken in gesprekken met wijkkerkeraden en we zijn haar dan ook veel dank verschuldigd. De commissie bestond uit René Raap, Jan Waanders en Ingrid Webbink. Dat dit drietal ervaren organisatoren en begeleiders van groepsprocessen zijn bleek ook wel weer op de voorlopige slotavond , de inspiratieavond, op 15 februari. Er werd overigens geen eindconclusie gepresenteerd aan het eind van de avond, maar de aanwezigen hadden wel het gevoel dat er een zinnige uitwisseling geweest was van mensen die betrokken waren bij de veranderingsprocessen in hun wijken.
Op 21 maart hield de kerkenraad weer een reguliere vergadering. Tijdens het rondje langs de wijkraden bleek opnieuw dat er veel aan plannen wordt gewerkt. Het is ook de bedoeling dat zulke (beleids)plannen voor de wijken er komen, nu er een plan voor de PGG als geheel ligt.

Lees meer...