Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen: verslag over 2015

De Protestantse Gemeente te Groningen (PGG) is behalve een gemeenschap ook een organisatie.
Die organisatie bestaat uit zes wijkkerkenraden, de Algemene Kerkenraad (AK), de Colleges van kerkrentmeesters en van diakenen, en werk- of projectgroepen met een specifieke taakstelling.

De AK heeft in deze organisatie een bijzondere verantwoordelijkheid. Haar taak is volgens de Kerkorde het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, de vermogensrechtelijke/financiële aangelegenheden en de rechtspositionele aangelegenheden van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers. Belangrijk is daarbij het financiële toezicht: In de mei vergadering worden de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen over het jaar vastgesteld en na een periode van ter inzage legging voor gemeenteleden tenslotte ook goedgekeurd. Evenzo werden in de novembervergadering de begrotingen voor het volgende jaar van genoemde Colleges vastgesteld en goedgekeurd.

De AK is verder in sommige opzichten spin in het web, doorgeefluik en samenbinder, en in andere opzichten ook algemeen bestuur dat besluiten neemt namens en voor de hele PGG. Daarom is de AK samengesteld uit ambtsdragers vanuit de wijkkerkenraden, zoals de Kerkorde van de Protestantse Kerk dat voorschrijft.

Het in 2015 aangenomen Beleidsplan van de PGG (Het “Beleidsplan 2016-2019” is elders te vinden op www.protestantsegemeentegroningen.nl) geeft daarbij richting, doelen en kaders, ook financieel, die de bedoeling hebben maximale ruimte te creëren voor de wijkkerkenraden en colleges om eigen beleid te ontwikkelen, vast te stellen en uit te voeren. De AK heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het bewaken van genoemde richting, doelen en kaders. De AK moet sterk en slagvaardig zijn, maar ook stimulerend en inspirerend: soms is hij voortrekker in beleidsprocessen, soms juist volger en stimulator van wat er in de wijkgemeentes aan beleidsinitiatieven opkomt.

De AK is ook verantwoordelijk voor het gezicht naar buiten, de communicatie, voor zover dat de PGG als
geheel betreft. De AK stimuleert samenwerking met andere organisaties op stedelijk en regionaal
niveau. Hij bewaakt de plaats van de PGG in de Groninger samenleving, in die zin dat hij verantwoordelijkheid draagt voor het geheel van de PGG.

De AK vergadert gemiddeld een keer per 2 maanden. Daarnaast vergadert het moderamen(dagelijks bestuur) elke maand over lopende zaken.
In 2015 werd door de AK meer dan gemiddeld vergaderd en dat had alles te maken met het vaststellen van een noodzakelijk nieuw beleidsplan.
De PGG staat in de komende jaren voor de opgave om met een krimpend aantal gemeenteleden en minder middelen te laten zien dat ze een levende gemeente is en kan blijven.

De voorbereiding van dit beleidsplan lag in handen van een hardwerkende beleidsplan commissie.
De voorstellen van deze commissie zijn gedurende 2015 in de wijkgemeenten en in de AK uitvoerig besproken en door de commissie een aantal malen aangepast Het beleidsplan werd uiteindelijk aangenomen in een extra december vergadering van de AK. Ook werd daarbij aangenomen een tijd- en route schema 2016 voor de wijkgemeenten, waarbij zij bepalen hoe te komen tot een (meer) sluitende begroting.

Daarnaast functioneerde een begeleidingscommissie met als doel op gang gekomen samenwerking tussen wijkgemeenten te stimuleren en begeleiden. De commissie en de AK constateren dat deze samenwerking in 2015 als vanzelf opbloeit.