Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen: verslag over 2015

De Protestantse Gemeente te Groningen (PGG) is behalve een gemeenschap ook een organisatie.
Die organisatie bestaat uit zes wijkkerkenraden, de Algemene Kerkenraad (AK), de Colleges van kerkrentmeesters en van diakenen, en werk- of projectgroepen met een specifieke taakstelling.

De AK heeft in deze organisatie een bijzondere verantwoordelijkheid. Haar taak is volgens de Kerkorde het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, de vermogensrechtelijke/financiële aangelegenheden en de rechtspositionele aangelegenheden van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers. Belangrijk is daarbij het financiële toezicht: In de mei vergadering worden de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen over het jaar vastgesteld en na een periode van ter inzage legging voor gemeenteleden tenslotte ook goedgekeurd. Evenzo werden in de novembervergadering de begrotingen voor het volgende jaar van genoemde Colleges vastgesteld en goedgekeurd.

Lees meer...

Loading ...